O nas

Stowarzyszenie „Edukacja dla Bezpieczeństwa” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu pomoc w poprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, jak i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Prowadzi także profesjonalne kursy zawodowe w Poznaniu z zakresu ochrony osób i mienia, szkolenia pracowników ochrony, oraz kursy w obsłudze imprez masowych.

Cele, które chcą i osiągają członkowie Stowarzyszenia:

● wspomaganie działań organów administracji i instytucji, ● prowadzenie działalności oświatowej dla zwiększenia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego obywateli ● prowadzenie szkoleń dla organów administracji i instytucji publicznych w zakresie działaniach zwalczających terroryzm i inne zagrożenia ● przyczynianie do rozwoju fizycznego osób z grupy tzw. ryzyka, pozwalający na skuteczne przeciwdziałanie agresji edukacja młodzieży szkolnej i studentów zakresie sposobów ujawniania i likwidowania zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje zapis PKD 72.20. Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych poprzez prowadzenie badań w zakresie obronności i ochrony w celu rozwijania koncepcji zwiększenia bezpieczeństwa narodowego poprzez wspomaganie sił mundurowych przez wykorzystanie potencjału cywilnych zasobów ludzkich po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Ciągle się doskonalimy. Obecnie rozwijamy autorski programu kształcenia menadżera bezpieczeństwa jako idealnego kandydata dla wojska i NSR. Program dydaktyczny może okazać się niezbędny dla uczelni, prowadzących kierunki bezpieczeństwo narodowe - wewnętrzne, które przygotowują studentów do służby w NSR.